top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

 ALSEL BİLİŞİM TEKSTİL GIDA SAN VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ. (aynı zamanda BASEL ticari markası ve ona ait olan internet ve mobil sitelerinin sahibi bulunan işletmemiz  bunda sonra “ALSEL BİLİŞİM” olarak anılacaktır) olarak tüm ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (”KVKK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, Türk Ceza Kanununa ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede ve hukuki mükellefiyetlerimizin ifası amacıyla işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin Güvenliği ve İşlenmesi Sorumlusu

ALSEL BİLİŞİM olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz.

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Müşterilerimizin ve müşterilerimizin müşterilerinin kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında, talep ettiğiniz hizmetin en üst seviyede sunulması, bir sonraki hizmet talebinizde profil kaydınızın hazır bulunması, size uygun hizmetlerin hızlı ve en doğru şekilde belirlenmesi gibi amaçlarla; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, en önemli ilkemiz olan “müşteri memnuniyeti” ni temin maksadıyla işlenmektedir.Kişisel verileriniz, ALSEL BİLİŞİM internet sitesi ve/veya uygulaması üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, ALSEL BİLİŞİM tarafından sunulan ürün ve hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, başta internet sitesi ve uygulama olmak üzere çeşitli vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. ALSEL BİLİŞİM hizmetlerinden yararlandığınız ve/veya müşterisi olduğunuz Şirket/Tesis/işyeri yöneticileri ve/veya yetkilendirdikleri kişilerin/şirketlerin ALSEL BİLİŞİM ile sözleşme ilişkisi yürürlükte olduğu müddetçe, KVKK’nın yürürlük tarihinden önce verdiğiniz rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiğiniz açık rıza veya KVKK’da belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.Kişisel verileriniz, ayrıca, sizlere sunulan hizmetlerimizi geliştirmek, hizmet kalitesini arttırmak, üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak ve gerektiği durumlarda ödemelerinizin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak gibi amaçlarla da işlenebilmektedir.

3.Sorumluluğun Belirlenmesi

ALSEL BİLİŞİM’ın, Şirket/Tesis/işyeri yöneticileri ve/veya yetkilendirdikleri kişiler/şirketler tarafından ALSEL BİLİŞİM sistemlerine ALSEL BİLİŞİM’ ın onayına ve/veya değerlendirmesine tabi olmaksızın dâhil edilen kişisel verilerden herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını belirtmek isteriz. Bu kapsamda ALSEL BİLİŞİM, sunduğu hizmet çerçevesinde, ALSEL BİLİŞİM internet sitesine ve/veya uygulamalarına Şirket/Tesis/işyeri yöneticileri ve/veya yetkilendirdikleri kişiler/şirketler tarafından yüklenen kişisel verilere müdahale etmemektedir. İşbu sebep uyarınca, bazı durumlarda aşağıda da belirtilen, KVKK’ nın 11. maddesinden kaynaklanan haklarınıza ilişkin ALSEL BİLİŞİM’ e yönelteceğiniz taleplerin ALSEL BİLİŞİM tarafından karşılanması mümkün olamayabilir. Bu taktirde, ilgili Şirket/Tesis/işyeri yöneticileri ve/veya yetkilendirdikleri kişileri/şirketleri talebinize ilişkin olarak bilgilendireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

4.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen kurallar ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde, kural olarak, ilgili kişilerin açık rızası bulunmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.Bununla birlikte, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlara ve sunduğumuz hizmet ve faaliyet amacımız doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara, resmi mercilere ve de benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, ALSEL BİLİŞİM’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de kişisel verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.Kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler siz ziyaretçilerimizle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

5.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Toplanan Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşmesel ve hukuki sorumluluklarımızın eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi sebebiyle toplanır.Şirket/Tesis/işyeri yöneticileri ve/veya yetkilendirdikleri kişiler/şirketler tarafından, ALSEL BİLİŞİM’e;Kişisel Bilgiler (e-posta adresi, telefon numarası, ad soyad, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, meslek bilgileri ev veya iş adres bilgileri, araç bilgileri, pasaport bilgileri)Özel Nitelikli Bilgiler (Uyruk, Sağlık Bilgileri, ziyaretçi bilgileri, Medeni Durum Bilgileri)Demografik Bilgiler (posta kodu, yaş, cinsiyet, tercihler, ilgi alanları ve sık kullanılanlar gibi)Kişi borç ve ödeme bilgileriİnternet sitesi ve/veya uygulama üzerinden ödeme yapılması halinde yapılan ödemeye ilişkin ek bilgilerverilebilmekte ve ALSEL BİLİŞİM tarafından kendisine verilen bu bilgiler kayıt altına almaktadır. Bu noktada, ALSEL BİLİŞİM’ in kredi kartı bilgilerini kendisine ait sistemlerde kayıt altına alınmadığı açıkça belirtilmek istenmektedir.Özel nitelikli kişisel verileriniz (din, mezhep, etnik köken, ırk vs.) ALSEL BİLİŞİM tarafından açık rızanız bulunmaksızın sizden talep edilmeyecek ve işlenmeyecektir.Kullanıcıların kimliklerini tespit etmeksizin, ALSEL BİLİŞİM ve ALSEL BİLİŞİM tarafından sunulan hizmetler ile kullanıcıları etkileşimleri hakkında ek bilgiler toplamaktadır. Bunlar, ALSEL BİLİŞİM’ i bulmak için kullandığınız arama motorları ve anahtar sözcükler, ALSEL BİLİŞİM’ ın sizi yönlendiren internet sitesi, internet sitemiz içinde görüntülediğiniz sayfalar, tarayıcınızdaki eklentiler ve tarayıcınızın genişliği ve yüksekliği gibi bilgilerdir. Bu bilgileri almak için internet sitesi analiz araçları kullanılmaktadır. Görüntülenen sayfalar, tıklanan bağlantılar ve internet sitesi veya uygulama üzerinden yapılan diğer işlemler hakkında bilgi toplamak için tanımlama bilgileri ve internet işaretleri gibi teknolojiler kullanılmaktadır. Ayrıca, tarayıcınızın ziyaret ettiğiniz tüm internet sitelerine gönderdiği, IP adresiniz, tarayıcınızın türü ve dili, erişim zamanları ve bağlantı veren internet sitesi adresleri gibi bazı standart bilgiler de alınabilmektedir. Ek olarak, ALSEL BİLİŞİM bülten veya promosyon e-postaları aldığınızda, e-postanın açılıp açılmadığını ve hangi bağlantıları tıklattığınızı belirlemek için internet işaretleri, özelleştirilmiş bağlantılar veya benzer teknolojiler kullanılabilmektedir.

6.Kişisel Verilere İlişkin Haklar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre başvuru formumuzu doldurarak Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark İkitelli OSB Yıldız Teknopark binası kat:1 No:112 Başakşehir/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla alselltd@hs01.kep.tr ve ya destek@basel.com.tr   e-posta adreslerine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.ALSEL BİLİŞİM Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası metnine buradan ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası metnine buradan ulaşabilirsiniz.

bottom of page